Návrh VZN o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby mestskou časťou Bratislava-Vajnory