Návrh VZN o povoľovaní rozkopávok miestnych komunikácií chodníkov verejnej zelene a verejných priestranstiev