Návrh VZN o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach