Upovedomenie o začatí konania o určení lesného celku Bratislava – verejná vyhláška