Výzva a upozornenie všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Vajnory na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov

Výzva a upozornenie všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Vajnory na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/NV vedení, formou verejnej vyhlášky spoločnosti Davies s.r.o., v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. do termínu 28.02.2025

zdieľať