Miestne zastupiteľstvo - 16. november 2023

calendar_month
16.11.2023 14:00
10.11.2023
calendar_month 16.11.2023 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na VII. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 16. novembra 2023 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie.


Program:
1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
2. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory
3. Návrh voľby členov Rady školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
4. Návrh IV. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonanározpočtovým opatrením č. 9/2023 
5. Informácia o čerpaní úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľnou, a.s.
6. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2016 a č.6/2018
7. Interpelácie poslancov MZ
8. Rôzne

 

Záznam z miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť TU. 

zdieľať