Školy

11.10.2023

Základná škola Kataríny Brúderovej

Základná škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

ZŠ Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava

Kontakt:

Riaditeľ: RNDr. Tibor Kráľ kral@zsvajnory.sk; tel.: 02/ 4371 2413

 

Zástupkyňa RZŠ pre I. stupeň
Mgr. Žaneta Baníková

e-mail: banikova@zsvajnory.sk

tel: 02/431 91 557

 

Zástupkyňa RZŠ pre II. stupeň
Mgr. Magdaléna Vojtěchová

e-mail: vojtechova@zsvajnory.sk

tel: 02/431 91 557

 

 

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Jana Ferencová                                     
 email: ferencova@zsvajnory.sk

 tel: 0948 769 879

 

 Školský klub detí - vedúca ŠKDŠK

Mgr. Tamara Vániková
e-mail: vanikova@zsvajnory.sk

tel: 0917 297 659

 

Školský psychológ                                                      

PhDr. Romana Schunová

e-mail: schunova@zsvajnory.sk

tel: 0948 308 673

                                             

Školská kuchyňa a jedáleň                          

Mgr. Silvia Ferková                                      
e-mail: jedalenvajnory@gmail.com

tel: 02/437 12 238

Webstránka: zsvajnory.edupage.org

Počet tried ZŠ: 18
Počet žiakov ZŠ: 411

ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka:

 • moderné vyučovacie metódy;
 • kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov s praxou;
 • informatickú výchovu v počítačovej učebni s pripojením na internet;
 • 12 záujmových útvarov po vyučovaní: atletický krúžok, florbalový krúžok, športové hry,  pozemný hokej, keramický krúžok, výtvarný krúžok, biblický krúžok, mladý záchranár, prírodovedný krúžok, turistický, mladý žurnalista, informatika, 
 • školský klub detí;
 • moderná školská jedáleň a kuchyňa s výbornou domácou stravou;
 • zrenovovaná telocvičňa;
 • zrekonštruované sociálne zariadenia;
 • organizovanie plaveckého a korčuliarskeho výcviku pre žiakov I. stupňa, lyžiarskeho kurzu pre žiakov II. stupňa, školy v prírode pre I. stupeň;
 • projekty: Škola podporujúca zdravie, Infovek, eTwinning, Otvorená škola, Modrá škola
 • v budove školy hudobné odbory ZUŠ;
 • organizovanie zážitkového vzdelávania v spolupráci s Iuventou;
 • organizovanie poznávacích literárno-historických exkurzií;
 • zaujímavé aktivity pre deti: tvorivé dielne pre žiakov, burzy žiackych prác, tvorba školského časopisu; kvalitná činnosť žiackeho parlamentu;

Aktuálne informácie o diani na škole nájdete na: https://zsvajnory.edupage.org/

Základná škola s materskou školou sv.Jána Pavla II

Zriaďovateľ školy:

Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava

Adresa:

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.
Osloboditeľská 27
831 07 Bratislava

Kontakt:

Riaditeľ: PaedDr. Lenka Bubeníková
Tel.riaď.: 0904/738 395
škola: 02/ 43 712 323
0911948971
zborovňa: 0903/982 384
materská škola: 0910/842 053
ihrisko školy: 0903/982 772
e-mail: zsjanapavla@gmail.com
webová stránka: www.zsjanapavla.sk

„Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.“
Sv. Ján Pavol II.

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. Vám ponúka program, v ktorom mladý človek objavuje tajomstvo poznania o svete i plnosť zmyslu života, a ktorý smeruje k Tomu, čo nám život daroval. Poskytuje možnosti vzdelávania detí a mládeže od materskej školy až po ukončenie základnej školy. V našej škole sú integrované 2 zložky: materská škola, základná škola.

Edukačný program základnej školy je postavený na týchto základných pilieroch:

 1. Kresťanská orientácia školy – prehlbovanie a upevňovanie kresťanského vedomia, kresťanskej morálky a hodnôt.
 2. Kvalita výchovy a vzdelávania – vytváranie podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu orientovaného na rozvoj individuálnej osobnosti žiaka. Sústredenie pozornosti na rozvoj vedomostí a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých oblastiach poznania a činnosti. Vyučovanie cudzích jazykov, zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovacom procese, komplexná príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie .Spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou školstva, výchovy, vzdelávania a formovania mladého človeka a jeho osobnosti.
 3. Škola má rozvinutú mimoškolskú činnosť – Školský klub detí, širokú paletu krúžkov pre záujmové kategórie žiakov z oblasti športu, umenia, vedy i formovania v kresťanskom duchu. Pri škole funguje aj základná umelecká škola. 
 4. Je školou otvorenou požiadavkám doby, snaží sa viesť žiakov k tomu, aby účinne pracovali pre dobro ľudskej spoločnosti svojím príkladným životom.
 5. Je to spoločenstvo ľudí založené na dôvere: žiakov voči učiteľom, učiteľov voči rodičom a naopak a všetkých voči Bohu, pretože i On dôveruje nám – rodičom dal deti a tie zveril učiteľom.

V našej materskej škole sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a s rodičmi nás spája záujem o dieťa. Materská škola je zameraná  na emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu evanjelia. Usilujeme sa vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu, ktorá umožňuje adekvátny rozvoj každého dieťaťa a jeho sebauplatnenie v školskom prostredí. Jej cieľom je, aby dieťa v procese edukácie získavalo, rozvíjalo a skvalitňovalo rôzne kompetencie, postoje a hodnoty. Snažíme sa o rozvoj nasledovného:

 • aby si dieťa vážilo samé seba
 • aby si ctilo druhého
 • aby dieťa chápalo a rešpektovalo sociokultúrne autority
 • aby dieťa chápalo dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia
 • aby dieťa komunikovalo a vytváralo vzťahy
 • aby sa vedelo orientovať v kultúre a zároveň ju rozvíjať

Materská škola Koniarkova

Materská škola

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

MŠ Koniarkova
Koniarkova 9
831 07 Bratislava

ELOKOVANÉ PRACOVISKO Osloboditeľská 1

Kontakt:

e-mail:  msvajnory@msvajnory.sk

tel.: 02/4371 2433 

MŠ Koniarkova 0901 712 433
EP Osloboditeľska 0910 758 046 
e-mail:  riaditelka@msvajnory.sk
e-mail:  msvajnory@msvajnory.sk

TRIEDNE KONTAKTY

trieda A:   lienky@msvajnory.sk

trieda B:   zabky@msvajnory.sk

trieda C:   vcielky@msvajnory.sk

trieda D:   delfiny@msvajnory.sk

trieda E:   levici@msvajnory.sk

Viac tu: https://msvajnory.webnode.sk/triedne-kontaky/

webstránka: www.msvajnory.webnode.sk/

Andrea Vajdová
riaditeľka MŠ
riaditelka@msvajnory.sk

Jana Darnadiová
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Koniarkova 9

Janette Švanygová
zástupkyňa riaditeľky pre EP Osloboditeľska 1

Vedúca školskej jedálne - t.č.: 02/4371 2238 

 

INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

Oznámenie o zápise detí do MŠ na školský rok 2018/2019

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017

Statika materskej škôlky je dobrá.

V nedávnom čase sa objavila informácia o problémoch okolo stavebnej konštrukcie v súvislosti zo stavbou Materskej škôlky Koniarková.  Miestny úrad požiadal o odborné stanovisko Ing. Jozefa Kršáka autorizovaného stavebného inžiniera. Účelom stanoviska  bolo posúdiť príčiny vzniku trhlín v konštrukcii objektu Materskej školy K. Brúderovej a posúdením ich vplyvu na stabilitu objektu.  

V závere posudku sa uvádza, že posudzované poruchy nemajú na stabilitu objektu žiadny vplyv. Spôsobujú iba estetické nedostatky stavby. Ich odstránenie závisí len od majiteľa a prevádzkovateľa do akej miery ich existencia znižuje užívateľskú hodno tu objektu.  Celý posudok si môžete pozrieť na webovej stránke TU.

 

zdieľať