Sociálne služby

12.10.2023

Tu nájdete všetko potrebné k založeniu a starostlivosti o rodinu.

Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre občana

Podanie žiadosti

Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti obyvateľa na tlačive, ktoré je zverejnené na webe mesta (link). Obyvateľ v žiadosti uvedie okrem svojich osobných údajov, najmä účel, na ktorý žiada poskytnutie jednorazovej dávky  ako aj formu, akou žiada jej poskytnutie. Mesto posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak nie je, vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované údaje alebo doklady, mesto rozhodne o zastavení konania.

Oprávnená osoba:

Jednorazovú dávku možno poskytnúť len členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt.

Hmotná núdza sa príslušným ÚPSVaR zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti v zmysle § 7 až § 8 zákona.

Účel poskytnutia:

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Slúži najmä na zabezpečenie:

 • nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
 • nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu),
 • mimoriadnych liečebných nákladov,
 • školských potrieb.

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky sa navzájom nevylučujú.

Pri poskytnutí jednorazovej dávky sa prihliada na skutočnosť, že si oprávnený žiadateľ uplatnil všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb. Jednorazová dávka sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia odkázanosti oprávneného žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť konkrétnemu oprávnenému žiadateľovi spravidla jeden krát do roka

Forma poskytnutia:

Jednorazová dávka sa môže vyplatiť formou:

 1. peňažného plnenia - v hotovosti cez pokladňu MsÚ najviac do 10 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky s následným preukázaním dokladov o úhrade vzniknutých výdavkov (na zabezpečenie dodržania účelu použitia).
 2. peňažného plnenia - bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený žiadateľom, najviac do 10 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky,
 3. vecného plnenia - formou priameho nákupu tovarov
 4. kombinovanou formou peňažného a vecného plnenia.
   

Príjemca jednorazovej dávky je povinný zúčtovať jednorazovú dávku poskytnutú formou peňažného plnenia bezodkladne po jej vyčerpaní, najneskôr do 1 mesiaca od jej poskytnutia. K zúčtovaniu doloží doklady o tom, že poskytnutá jednorazová dávka bola použitá na ten účel, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

V prípade, že príjemca nezúčtuje jednorazovú dávku, alebo ju použije na iný účel ako bola určená v rozhodnutí, je povinný celú priznanú sumu vrátiť mestu a v období nasledujúceho kalendárneho roka mu už nebude jednorazová dávka poskytnutá.

Rozhodnutie o priznaní jednorazovej dávky:

O priznaní jednorazovej dávky rozhoduje mesto postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad s týmito podmienkami posúdi odbor spoločenských služieb a k žiadosti spracuje záznam z prešetrenia sociálnych a príjmových pomerov oprávneného žiadateľa. Poskytnutie jednorazovej dávky, jej výšku a formu, určí Mesto rozhodnutím.

Výška jednorazovej dávky:

Jednorazová dávka bude poskytnutá:

 1. rodine s 1 až 3 deťmi spravidla do 300 eur,
 2. rodine so 4 a viac deťmi spravidla do 400 eur,
 3. jednotlivcovi spravidla do 200 eur,
 4. manželskej dvojici spravidla do 250 eur.

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.

Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok.

Legislatíva:

 • Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Kontaktná osoba: XXXX

Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Podanie žiadosti
Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti obyvateľa mesta na tlačive, ktoré je zverejnené na webe mesta (link). Obyvateľ v žiadosti uvedie okrem svojich osobných údajov, najmä účel, na ktorý žiada poskytnutie jednorazovej dávky  ako aj formu, akou žiada jej poskytnutie. Mesto posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak nie je, vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované údaje alebo doklady, mesto rozhodne o zastavení konania.

Oprávnená osoba:
Jednorazovú dávku možno poskytnúť len členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt.

Hmotná núdza sa príslušným ÚPSVaR zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti v zmysle § 7 až § 8 zákona.

Účel poskytnutia:
Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Slúži najmä na zabezpečenie:

nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu),
mimoriadnych liečebných nákladov,
školských potrieb.
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky sa navzájom nevylučujú.

Pri poskytnutí jednorazovej dávky sa prihliada na skutočnosť, že si oprávnený žiadateľ uplatnil všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb. Jednorazová dávka sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia odkázanosti oprávneného žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť konkrétnemu oprávnenému žiadateľovi spravidla jeden krát do roka

Forma poskytnutia:
Jednorazová dávka sa môže vyplatiť formou:

peňažného plnenia - v hotovosti cez pokladňu MsÚ najviac do 10 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky s následným preukázaním dokladov o úhrade vzniknutých výdavkov (na zabezpečenie dodržania účelu použitia).
peňažného plnenia - bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený žiadateľom, najviac do 10 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky,
vecného plnenia - formou priameho nákupu tovarov
kombinovanou formou peňažného a vecného plnenia.
 

Príjemca jednorazovej dávky je povinný zúčtovať jednorazovú dávku poskytnutú formou peňažného plnenia bezodkladne po jej vyčerpaní, najneskôr do 1 mesiaca od jej poskytnutia. K zúčtovaniu doloží doklady o tom, že poskytnutá jednorazová dávka bola použitá na ten účel, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

V prípade, že príjemca nezúčtuje jednorazovú dávku, alebo ju použije na iný účel ako bola určená v rozhodnutí, je povinný celú priznanú sumu vrátiť mestu a v období nasledujúceho kalendárneho roka mu už nebude jednorazová dávka poskytnutá.

Rozhodnutie o priznaní jednorazovej dávky:
O priznaní jednorazovej dávky rozhoduje mesto postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad s týmito podmienkami posúdi odbor spoločenských služieb a k žiadosti spracuje záznam z prešetrenia sociálnych a príjmových pomerov oprávneného žiadateľa. Poskytnutie jednorazovej dávky, jej výšku a formu, určí Mesto rozhodnutím.

Výška jednorazovej dávky:
Jednorazová dávka bude poskytnutá:

rodine s 1 až 3 deťmi spravidla do 300 eur,
rodine so 4 a viac deťmi spravidla do 400 eur,
jednotlivcovi spravidla do 200 eur,
manželskej dvojici spravidla do 250 eur.
Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.

Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok.

Legislatíva:

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 

Kontaktná osoba: XXXX

Žiadosť o príspevok na dovoz obedov

Sociálna služba - stravovanie v jedálni je určená fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta, ktorá spĺňa podmienky vyplývajúce so zákona o sociálnych službách. Podľa VZN č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta zo septembra 2018, nárok na ňu majú nepracujúci dôchodcovia, ktorí sú poberateľmi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a tiež ľudia, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi vrátane príspevkov.

Prvým krokom pre záujemcov o túto službu je navštíviť Mestský úrad v Hlohovci – Referát sociálnych služieb a vyplniť žiadosť. K nej je potrebné doložiť požadované prílohy, a to rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku a tiež priznať iné príjmy či dávky, ich druh a výšku. Následne úrad žiadateľovi zašle, v súlade s platným VZN, Oznámenie o priznaní alebo nepriznaní nároku na túto službu. Po kladnom vyhodnotení žiadosti je ďalším krokom návšteva Harmonie – Zariadenia pre seniorov (ZpS) na Hollého ulici 7. Tam sa už žiadateľ, po zaevidovaní ním predloženého Oznámenia, stáva stravníkom jedálne. Stravník si tu kupuje stravné lístky na celý nasledujúci mesiac, týždeň pred odoberaním stravy. Platí sa v hotovosti do pokladne ZpS priamo v jedálni. Rovnako na tomto mieste si klient obed nahlasuje alebo odhlasuje. Klienti sú povinní oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za stravovanie. V prípade naplnenia kapacity v jedálni, nebude ďalším žiadostiam vyhovené.

 

Výška príspevku pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa fyzickej osobe určuje podľa výšky dôchodku alebo podľa príjmu. Suma za jeden obed je 3,58 €. Mesto poskytuje príspevok vo výške od 0,50 € do 1,50 € na jeden vydaný obed.

Žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb

Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná podľa jej potrieb a výberu poskytovateľa sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Poskytovaním sociálnej služby sa rozumie poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe poskytovateľom – Mestom , ktorý má sociálnu službu zaregistrovanú v registri poskytovateľov sociálnej služby.

Zabezpečenie sociálnej služby znamená, že Mesto na základe doručenej žiadosti od fyzickej osoby o zabezpečenie sociálnej služby s uvedením konkrétneho neverejného/verejného poskytovateľa sociálnej služby, tohto požiada o jej poskytnutie preukázateľným spôsobom.

Mesto vedie evidenciu žiadateľov o poskytovanie alebo zabezpečenie nasledovných sociálnych služieb:

Zariadenie pre seniorov (ZpS)
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
Denný stacionár (DS)
Opatrovateľská služba (OS)
Evidencia žiadostí predstavuje zoznam žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby a boli posúdení na základe kritérií vopred určených na určenie poradia žiadateľov.

 

Mesto poskytuje sociálne služby podmienené odkázanosťou prijímateľa sociálnej služby:

prostredníctvom zriadenej právnickej osoby: XXXX
priamo vlastnými zamestnancami Mesta: Opatrovateľská služba v domácnosti, realizovaná terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby.
Záujemca o poskytovanie sociálnej služby opatrovateľskej služby (v domácnosti) doručí Mestu - Mestskému úradu XXXX  žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (žiadosť sa nachádza dolu na stránke)

Ak má žiadateľ záujem o sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Harmonia doručuje žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo tomuto verejnému poskytovateľovi – XXXX.

V prípade, ak  má žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby (v zariadení pre seniorov (ZpS), v zariadení opatrovateľskej služby (OS), v dennom stacionári (DS) a opatrovateľskej služby v domácnosti (OSvD)) záujem, aby sociálna služba, ktorej poskytovateľom je neverejný poskytovateľ sociálnej služby, bola podporovaná z verejných zdrojov (t.j. aby mesto spolufinancovalo sociálnu službu prostredníctvom finančného príspevku z rozpočtu mesta na prevádzku pre neverejného poskytovateľa), podá Mestu - Mestskému úradu XXXX žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie názov neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Žiadosť na stiahnutie je dolu na stránke.  Súčasťou žiadosti je aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Na každý druh sociálnej služby podáva žiadateľ samostatnúžiadosť.

Kritériá posudzovania žiadosti a výška pridelených bodov:
Stupeň odkázanosti – žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v rozsahu II. – VI. stupeň.

Stupne odkázanosti    Bodove ohodnotenie
stupeň odkázanosti II.    1 bod
stupeň odkázanosti III.    2 body
stupeň odkázanosti IV.    3 body
stupeň odkázanosti V.    4 body
stupeň odkázanosti VI.    5 bodov
     

Sociálna situácia žiadateľa – zahŕňa viacero situácií:

Sociálna situácia    Bodové ohodnotenie
Osamelosť (žiadateľ nemá žiadnu blízku osobu, príbuzných alebo priateľova pod.,). Posúdenie tejto skutočnosti sa vykoná na základe sumarizácie informácií z rôznych zdrojov a na mieste.     5 bodov
Príbuzní   nedokážu   zabezpečiť   potrebnú   pomoc   (nekontaktujúsa, príbuzní žijú ďaleko, majú nepriaznivý zdravotný stav apod.).        5 bodov
Podmienky, v ktorých  žije  žiadateľ  (nedostupná  lokalita lazy/samota,nevyhovujúcepodmienky bývania apod.    5 bodov
 

Mesačná výška starobného alebo invalidného dôchodku žiadateľa

 

Výška príjmu    Bodové ohodnotenie
250 eur a menej     5 bodov
od 251 eur do 350 eur vrátane      4 body
od 351 eur do 450 eur vrátane        3 body
od 451 eur do 550 eur vrátane        2 body
od 551 eur a viac     1 bod
 

Doba evidenciežiadosti -    ako dlho čaká žiadateľ na poskytnutie sociálnej služby

za každých 6 mesiacov evidovania žiadosti v evidencii 1 bod.
 

Žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb sú do evidencie podľa  príslušného  druhu  a formy sociálnej služby zaraďované podľa:

prideleného počtu bodov (bodového hodnotenia),
a v prípade rovnosti bodov podľa dátumu ich doručenia.
 

Pre zaradenie do evidencie je ako základné kritérium stanovené bodové hodnotenie. Ako prvý (t.j. na najvyššie miesto) v evidencii bude zaradený žiadateľ s najvyšším počtom získaných bodov. V prípade, ak viacerí žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby získajú rovnaký počet bodov pri bodovom hodnotení kritérií, poradie bude určené na základe dátumu podania žiadostí. Na vyššie miesto v evidencii bude zaradený žiadateľ, ktorého žiadosť bola doručená skôr. Ak majú viacerí žiadatelia rovnaký počet bodov  a aj rovnaký dátum doručenia žiadosti, poradie bude určené na základe nižšieho podacieho čísla na žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. Na vyššie miesto v evidencii bude zaradený žiadateľ, ktorého žiadosti bolo pridelené nižšie podacie číslo písomnosti.

Kontaktná osoba: XXXX

zdieľať