Sociálne služby

12.10.2023

Tu nájdete všetko potrebné k založeniu a starostlivosti o rodinu.

Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre občana

Jednorazový finančný príspevok sa poskytuje osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti a to: 

- obyvateľom po priznaní nároku na starobný a invalidný dôchodok, 

- bezdomovcom evidovaným len na ÚPSVaR, 

- obyvateľom prepusteným z výkonu väzby, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR, 

- rodinám s deťmi , ktoré sa ocitli v čase náhlej núdze za podmienky preukázania, že si uplatnili svoje zákonné nároky. 

 

Jednorazový finančný príspevok sa môže poskytovať obyvateľom v čase náhlej núdze na preklenutie finančnej tiesne pri mimoriadnych výdavkoch, ktoré nie sú schopní pokryť z vlastného príjmu, predovšetkým na ošatenie, drobné opravy v domácnosti, lieky, u sociálne slabších rodín a osamelých dôchodcov aj na nedoplatok za elektrinu, plyn, uhlie, drevo alebo vodu. 

 

Jednorazový finančný príspevok sa môže poskytnúť len po splnení nasledovných podmienok: 

- žiadateľ podá písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive uvedenom na webe mestskej časti (link), 

- informácie poskytnuté v žiadosti žiadateľ riadne doloží príslušnými dokladmi, 

- žiadateľ ma vyrovnané dlhy voči mestskej časti, 

- žiadateľ sa preukáže platným občianskym preukazom. 

 

Po priznaní jednorazového finančného príspevku si prevezme oprávnený príjemca finančný príspevok v pokladni miestneho úradu. 

Jednorazový finančný príspevok je možné priznať žiadateľovi iba jeden raz za príslušný kalendárny rok.

 Výška príspevku obyvateľovi mestskej časti sa vypočíta podľa Prílohy č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2023 zo dňa 4. mája 2023.

Na poskytnutie jednorazového finančného príspevku nevzniká právny nárok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na tlačive, ktoré je zverejnené na webe mestskej časti (link) na základe splnenia nasledovných podmienok: 

- narodenie dieťaťa zákonný zástupca preukáže rodným listom dieťaťa, 

- zákonný zástupca podá písomnú žiadosť na predpísanom tlačive najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa, 

- aspoň jeden z rodičov dieťaťa má trvalý pobyt na území mestskej časti ku dňu narodenia dieťaťa, 

- ku dňu podania žiadosti má dieťa trvalý pobyt na území mestskej časti, 

- dieťa po pôrode nebolo zverené do náhradnej starostlivosti. 

 

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje vo výške 70,00 €. 

 

Ak sa rodičom narodia súčasne dve deti a viac, jednorazový finančný príspevok patrí pre každé dieťa. Mestská časť určí termín konania slávnostného aktu „Uvítania detí do života a medzi obyvateľov mestskej časti“ a písomne oznámi rodičom miesto a čas konania slávnostného aktu, kde bude odovzdaný finančný príspevok rodičom detí. 

Rodičia, ktorí sa nezúčastnia slávnostného aktu „Uvítania detí do života a medzi obyvateľov mestskej časti“ budú do 15 dní písomne vyzvaní, aby si prevzali príspevok v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory v lehote 2 mesiacov od doručenia výzvy. Rodičia, ktorí si neprevezmú príspevok v súlade s lehotou uvedenou vo výzve na jeho prevzatie strácajú nárok na vyplatenie príspevku. 

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je financovaný z rozpočtu obce. Na jeho poskytnutie nevzniká právny nárok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike

Žiadosť o príspevok na dovoz obedov

Finančný príspevok na stravovanie a rozvoz obedov možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa na tlačive, ktoré je zverejnené na webe mestskej časti (link) na základe splnenia nasledovných podmienok: 

- k žiadosti predloží príslušné doklady, 

- ma vyrovnané záväzky (nie je dlžníkom) voči mestskej časti, 

- sa preukáže platným občianskym preukazom. 

 

Výška príspevku mestskej časti sa priznáva v závislosti od výšky invalidného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku oprávnenej osobe, ktorej výška starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku 

a) nepresahuje sumu do 350,00 EUR bude poskytnutý príspevok 1,70 EUR na jeden odobratý obed, 

b) presahuje sumu 350,01 EUR, ale nepresahuje sumu 550,00 EUR, bude poskytnutý príspevok 1,00 EUR na jeden odobratý obed, 

c) presahuje sumu 550,01 EUR bude poskytnutý príspevok 0,60 EUR na jeden odobratý obed. 

 

Pri zmene ceny stravného lístka zo strany dodávateľa je príspevok mestskej časti nemenný a rozdiel je povinná oprávnená osoba doplatiť. 

Na poskytnutie príspevku má nárok občan, ktorého mesačný príjem nepresahuje 3 násobok sumy životného minima /na občanov mestskej časti vo veku nad 80 rokov sa predmetné znenie nevzťahuje. Ak u týchto občanov presiahne starobný / invalidný dôchodok 3 násobok sumy životného minima, bude im priznaný príspevok na obed v najnižšej kategórii/. 

Pri dovoze stavy do miesta bydliska sa k cene stravného lístka pripočíta suma za rozvoz obedov, ktorú hradí oprávnená osoba. 

Rozvoz obedov zabezpečuje priamo dodávateľ stravy. 

Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Tlačivo je zverejnené na webe mestskej časti (link). Prílohou k žiadosti je lekársky nález na účely konania. 

Pokiaľ fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo dať písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto osoby podať žiadosť blízka osoba – manžel/ka, deti, rodičia. 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby je posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, ktorý mestská časť vyhotovuje na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. 

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu obsahuje: 

  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
  • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 
  • návrh druhu sociálnej služby, 
  • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 

Mestská časť vydáva rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie nasledovných sociálnych služieb: 

  • opatrovateľská služba, 
  • zariadenie pre seniorov, 
  • zariadenie opatrovateľskej služby, 
  • denný stacionár

zdieľať