Ako žiadať informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

1) KTO môže žiadať informácie:

Právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícií má každý

2) ČO je informácia:

Pre používanie zákona o slobode informácií je informáciou obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, obsah ústneho vyjadrenia alebo obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média.

3) AKO žiadať:

Žiadosť o informáciu možno podať:

 • Písomne - poštou alebo osobne v podateľni
 • Ústne - telefonicky alebo osobne
 • Faxom
 • Elektronicky

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • Ktorej povinnej osobe je určená
 • Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • Adresa pobytu alebo sídlo
 • Ktorých informácií sa žiadosť týka
 • Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií

Adresa povinnej osoby:

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Miestny úrad
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
e-mail: infozakon@vajnory.sk
Telefónne číslo: 02/212 95 234

4) SPÔSOB sprístupnenia informácií na žiadosť:

Informácie sa sprístupňujú najmä:

 • nahliadnutím do spisu
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami
 • telefonicky
 • faxom
 • poštou
 • elektronickou poštou

zdieľať