Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2023 zo dňa 19. decembra 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva