Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 5/2023 zo dňa 19. decembra 2023 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory